نقاشیخط: سلیمان میری

نقاشیخط شیوه ایست در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایران که به تدریج در دهه سی و چهل خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شکل گرفت و تا کنون به حیات خود در عرصه هنر معاصر اد.... ادامه


خطاطی: غفار قنبرپور

 

خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرآیند توسط او انجام می‌گیرد خوش نویس نام دارد، آنچه در مجموعه برسام ات.... ادامه