تاریخ نقاشی: یاسین زارع

تاریخچه نقاشی و ابزارهای آن به دوره انسان های ماقبل تاریخ  باز می گردد. تاریخچه نقاشی نشان دهنده یک پیوستگی ( اگرچه شکسته شده ) در عهد عتیق است. در میان فرهنگ ها و پراکندگی قاره .... ادامه


تاریخ هنر: یاسین زارع

تاریخ هنر به سرگذشت هنرهای تجسمی ، نمایشی، شنیداری وکلامی اشاره دارد و به سیر تحول آن در گذر تاریخ می پردازد. نقطه آغاز تاریخ هنر در جهان، هنر ماقبل تاریخ و آثار هنری غارنشینان اغل.... ادامه


هنر معاصر: یاسین زارع

هنر معاصر هنر تولید شده در دوره کنونی است. هنر معاصر گسترش یافته از هنر پست مدرن است که خود جانشین هنر نوگرا است. سفرهای شاهان قاجار به ا.... ادامه