مفتول سازی: آرمان کاظم پور

در این کارگاه آموزشی، تحت عنوان مرد و انبردست ارائه میشود.هنر مفتول کاری آنست که به هنرجو توانایی ساخت احجام، سازه ها و مجسمه های خلاقانه، با مفتول آهن، آموزش داده شود. 
در ا.... ادامه