فهیمه حسین زاده

فهیمه حسین زاده متولد 1368 تهران

کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر تهران
کاردانی هنرهای تجسمی از دانشگاه شریعتی تهران

حضور در دو نمایشگاه گروهی نقاشی
کسب رتبه اول در جشنواره خوارزمی در رقابت های استانی.

تدریس هنر و نقاشی در هنرستان فاطمه تهران 1392-1393

تدریس هنر و نقاشی در هنرستان فاطمه تهران 1393-1394