بهنام مرادی

نمایشگاهی از آثار نقاشیخط  منتخب  آقای بهنام مرادی در روز جمعه  29 مرداد ماه 1395 از ساعت  16 -20 در گالری برسام  با  حضور اساتید وعموم هنرمندان  گشایش  یافت و به نمایش در آمد. نمایشگاه  از تاریخ  1395/5/29 تا تاریخ 1395/6/4 ادامه داشت.