محمد سعید نقاشیان

برگزاری نمایشگاه گروهی همراه استادان،حمد آریا منش ،غلا محسین الطافی ،علی ایرانی ،عبدالرحمن بهرامی ،پیمان پیروی،غلا مرضا راهپیما، عظیم فلاح،غفارقنبرپور، محمد سعید نقاشیان،حسین نوروزی  نقاشی خط تحت عنوان سر الله در مجموعه فرهنگی هنری برسام