لیلی احمدی

نمایشگاهی از آثار طراحی ونقاشی منتخب لیلی احمدی در گالری برسام  گشایش  یافت که در این نمایشگاه  منتخبی از آثارطراحی ونقاشی  خانم لیلی احمدی تحت نام وعنوان نمایشگاه طراحی ونقاشی در روز جمعه 1مرداد ماه 1395 از ساعت 16-20در گالری برسام با حضور اساتید وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش در آمد. نمایشگاه از 1395/5/1 تا تاریخ 1395/5/7 در گالری برسام  ادامه داشت .