نوربخش قاسم آبادی

نمایشگاهی از آثار خوشنویسی منتخب نوربخش قاسم آبادی در گالری برسام گشایش یافت که در این نمایشگاه منتخبی از آثارخوشنویسی آقای نوربخش قاسم آبادی تحت نام وعنوان نمایشگاه خوشنویسی نوربخش قاسم آبادی در روز 25 تیر ماه 1395 از ساعت 16-20 در گالری برسام با حضور اساتید وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش در آمد. نمایشگاه از 1395/4/25 تا تاریخ 1395/4/31 ادامه داشت.