عین الدین صادقزاده

نمایشگاهی از آثار نقاشی ونقاشیخط منتخب در گالری هنری برسام گشایش یافت .که در این نمایشگاه  منتخبی از آثار نقاشی و نقاشیخط  تحت نام وعنوان نمایشگاه گروهی نقاشی ونقاشیخط در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1395 از ساعت 16-20 در گالری برسام با حضور اساتید محترم آقایان  احمد آریا منش، جواد حمیدی ، جعفرروحبخش ، بهروززیند شتی ، همایون سلیمی ، علی شیرازی، عین الدین صادق زاده ، احمدد محمدپور، محمد معمارزاده وعموم هنرمندان گشایش یافت وبه نمایش درآمد.نمایشگاه از تاریخ  1395/2/24  تا تاریخ  1395/3/5 در گالری هنری برسام  ادامه داشت.

 

 

نقاشیخط - 550.000.000 ریال