مونس بسک آبادی

مونس بسکآبادی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه هنر تهران

فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران

برگزاری وورک شاپ های متعدد در زمینه چاپ و انواع آن در مراکز فرهنگی و مؤسسات کشور

تدریس دروس زیبایی شناسی و رنگ شناسی در موسسه فرهنگی برسام

نقاشی دیجیتال - مونس بسک آبادی 

قیمت: 7.000.000 ریال

نقاشی دیجیتال - مونس بسک آبادی 

قیمت: 9.000.000 ریال

نقاشی دیجیتال - مونس بسک آبادی 

قیمت: 6.000.000 ریال

 

 

چاپ دستی - قیمت:4.000.000 ریال چاپ دستی - قیمت:4.000.000 ریال

چاپ دستی - قیمت: 4.000.000

چاپ دستی - قیمت: 4.000.000

 

 

تکنیک چاپ - قیمت : 8.000.000 ریال تکنیک چاپ - قیمت : 8.000.00 ریال

تکنیک چاپ - قیمت :   8.000.000 ریا

 

 

  
کلاژ ترکیبی - قیمت : 60.000.000 ریال