مهرداد اصفهانیان

فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران 1363

اساتید خوشنویسی و نقاشیخط : استاد کوچک زاده، مرحوم فرادی، استاد کابلی، استاد خروش و استاد بزرگی

برپایی چهار نمایشگاه از خوشنویسیان معاصر در دانشگاه ها

شرکت در نمایشگاه های جمعی

برپایی نمایشگاه انفرادی در ایران و اروپا