مولود پیله ور ابریشم

مولود پیله ور ابریشم.

مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

فعالیت های هنری:

خطوط( نستعلیق-شکسته نستعلیق-کوفی-خط بنایی) تایپوگرافی، طراحی حروف و نقاشیخط

مدیر و موسس نگارخانه گنجینه 1393-1387

نمایشگاه خط در مجموعه فرهنگی سئول

نمایشگاه خط در کشور آلمان شهر آخن 2009

نمایشگاه گروهی نقاشیخط و نقاشی 2015