بهارک سریری

شروع فعالیت در زمینه نقاشیخط از سال 1390 زیر نظر استاد بهزاد بزرگی

شرکت در نمایشگاه گروهی بسم الله در سال 1392 و همچنین در سال 1393

تدریس در کارگاه یک روزه نقاشیخط فرهنگسرای آفتاب

فراگیری تکنیک های mix media  در آموزشگاه کرشمه و دوره رنگ و پتینه زیر نظر استاد خلیل آذر در مجتمع فنی

برگزاری نمایشگاه انفرادی نقاشیخط در گالری کاوه 1394