مونس بسک آبادی

مونس بسکآبادی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه هنر تهران

فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران

برگزاری وورک شاپ های متعدد در زمینه چاپ و انواع آن در مراکز فرهنگی و مؤسسات کشور

تدریس دروس زیبایی شناسی و رنگ شناسی در موسسه فرهنگی برسام