سلیمان میری

سلیمان میری

متولد 1365

کارشناس ارشد صنایع دستی دانشگاه هنر تهران

داور نوزدهمین جشنواره بین المللی هنر های تجسمی جوانان جهان در بخش خوشنویسی

داور دومین جشنواره ملی باران، وزارت علوم

داور جشنواره استانی لرستان سیاه مشق با اشعار محتشم

مسئول کارگاه خوشنویسی نوزدهمین جشنواره بین الملل هنرهای تجسمی جوانان جهان

نفر سوم ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

نفر اول شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان

نفر اول هفدهمین دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان

نفر اول نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان

نفر اول نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی دانشجویان

نفر اول نخستین جشنواره ملی باران، وزارت علوم

برگزیده سومین جشنواره بین المللی فجر

برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی فجر

نفر دوم نخستین جشنواره نقاشی خط ایران

نفر اول جشنواره خوشنویسی رضوی یزد در رشته شکسته نستعلیق و کسب دیپلم افتخار در سال 1384

مقام سوم چهارمین جشنواره ملی نقش تن پوش

مقام برگزیده نخستین دوسالانه بزرگ خوشنویسی ایران در قزوین

برگزیده دومین جشنواره بین المللی فجر ، نستعلیق

مقام اول دومین جشنواره تولیدات حوزه هنری ایران

و ....