کتاب فروشی


کتاب حروف صدای تصویر

اگــر زمانی حروف فقط در قالب کد و رمزی خاص، معــرف پدیده و یا چیزی بوده، امــــروزه با زبانی بس فراتر و گـسترده تر، معرف طیف تصویری متنوعی است و بیان روانی و فیزیولوژیکی حروف و تأثیرات آن نیز از اهمیت....
ادامه


عکاسی ، برشی از زمان و مکان

واژه «عکس و تصویر» دیر‌ زمانی است که در فرهنگ و ملل مختلف بازتاب‌های متفاوتی پیدا کرده است. عکس‌ها، بازتاب «ذهنیت‌ها»، «افکار»، «روحیه‌ها» و «خاطره‌های» اقو....
ادامه


شاهکارهای نگارگری ایران

این کتاب توسط موزه هنرهای معاصر تهران تهیه شده است. چاپ اول این کتاب به مناسبت برگزاری نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر تهران، بهار ۱۳۸۴ منتشر شده است.

ادامه