کارگاه آموزش نگاشتن مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجویانی که اخیرا دفاع نموده و تا پایان سال تحصیلی 1394 فرصت دارند تا مقاله ی علمی پژوهشی خود را به گروه آموزشی مربوطه ارائه دهند.

دانشجویانی که فرصت دارند تا پایان سال تحصیلی 1394 دفاع کنند.

شروع ثبت نام از 7 الی 12 اردیبهشت ماه 1395

تاریخ برگزاری 26 و 27 شهریور 1394 ساعت 9 الی 13

ظرفیت محدودنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد امنیتی *: